یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود :

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

ویژگی ها و مندرجات یک شناسنامه شغل

شناسنامه شغل حاصل مطالعه و طراحی شغل است.مندرجات یک شناسنامه شغل که نمود عینی و حاصل طراحی شغل و ارزیابی عوامل امتیازی آن است باید دارای ویژگی هایی باشد.

جناب مهندس یزدی با بیش از ۲۰ سال تجربه مدیریتی و مشاوره ای در حوزه اداری و منابع انسانی در شرکت هایی نظیر ساپکو، گروه صنعتی گلرنگ، مترو تهران، گروه صنعتی بهمن و… شما را با نحوه تدوین شناسنامه های شغل و شرح وظایف پست های سازمانی در این وبینار کاربردی آشنا خواهد کرد و پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

در این وبینار سعی می شود ضمن معرفی مدلهای تعریف شناسنامه شغل و شرح وظایف کارکنان، نحوه کاربرد آن با سایر پارامترهای حوزه منابع انسانی توضیح داده شود.

هدف دوره :

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با تهیه و نگارش شناسنامه شغل و شرح وظایف کارکنان می باشد

مخاطبین دوره :

کارشناسان ، مسئولین و مدیران امور اداری و منابع انسانی است

مدت دوره : ۹۰ دقیقه

سر فصل دوره :

  • مفاد شناسنامه شغل
  • کاربرد مفاد شناسنامه شغل
  • تعریف شرح وظایف کارکنان و مفاد آن
  • کاربرد مفاد شرح وظایف
  • ارتباط شناسنامه شغل و شرح وظایف با یکدیگر
  • ارتباط شناسنامه شغل و شرح وظایف با سایر پارامترها